Khadims

Khadim
Khadim Donations Target % Complete
Ibrahim Osi-Efa
Ibrahim Osi-Efa 138 92 150%
Amir Nawaz
Amir Nawaz 69 70 99%
Muwasah
Muwasah 35 92 38%
Khaled Atique Mohamed
Khaled Atique Mohamed 25 14 179%
Farhanah
Farhanah 17 14 121%
Amer Siddiq
Amer Siddiq 16 14 114%
Burhan Khan
Burhan Khan 15 14 107%
Qamar Riaz
Qamar Riaz 15 14 107%
Zahid Masaud
Zahid Masaud 15 14 107%
Ahmed Shahid
Ahmed Shahid 14 14 100%
Burhaan Khandia
Burhaan Khandia 14 14 100%
Mohammad Azeem Sarfraz
Mohammad Azeem Sarfraz 14 14 100%
Quba Initiative
Quba Initiative 14 14 100%
Wajid Sohail
Wajid Sohail 14 14 100%
Yassar Ali
Yassar Ali 14 14 100%
Abdul Khalid Hussain Abdulla
Abdul Khalid Hussain Abdulla 11 14 79%
Mansoor Suleman
Mansoor Suleman 11 14 79%
Amine Melaine
Amine Melaine 8 14 57%
Henna Rehman
Henna Rehman 8 14 57%
Farah Kidy
Farah Kidy 7 14 50%