Khadims

Khadim
Khadim Donations Target % Complete
Haider Ali
Haider Ali 7 14 50%
Mohammed Sacranie
Mohammed Sacranie 7 14 50%
Talha Hafezi
Talha Hafezi 7 14 50%
efzal yaqoob
efzal yaqoob 6 14 43%
Irfan Dema
Irfan Dema 6 14 43%
Tarik Alireza
Tarik Alireza 6 14 43%
Henna Rehman
Henna Rehman 5 14 36%
Zahid Ali
Zahid Ali 5 14 36%
Nabeela Razzak
Nabeela Razzak 4 14 29%
Saba Shah
Saba Shah 4 14 29%
Sajid Master
Sajid Master 4 14 29%
Zafran Iqbal
Zafran Iqbal 4 14 29%
Amjid Mahmood
Amjid Mahmood 3 14 21%
Khalid Ali
Khalid Ali 3 14 21%
Aisha Zaman Khan
Aisha Zaman Khan 2 7 29%
Ghazanfar Iqbal
Ghazanfar Iqbal 2 7 29%
Hind Adeagbo
Hind Adeagbo 2 14 14%
Usman Farooq
Usman Farooq 2 14 14%
Bahja Initiative
Bahja Initiative 1 14 7%
Deborah Elaine DeWitt
Deborah Elaine DeWitt 1 14 7%