Khadims

Khadim
Khadim Donations Target % Complete
Deborah Elaine DeWitt
Deborah Elaine DeWitt 1 14 7%
Khadeeja Zeb
Khadeeja Zeb 1 14 7%
Jamila Ilyas
Jamila Ilyas 0 14 0%
Shaukat Iqbal
Shaukat Iqbal 0 14 0%
Zahid Amin
Zahid Amin 0 7 0%